Общи условия

Представяме ви описание на общите условия, касаещи услугата GeoSCAN.

ВЪВЕДЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Настоящите Общи условия определят условията, реда и сроковете за предоставяне на услуги от „ТЕХНО ФАРМ” ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с Единен идентификационен номер (ЕИК) 202511198, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1540, район „Искър”, ул. „Продан Таракчиев” № 12, Логистичен парк „Юрогейт”, ет. 1.

2. Настоящите Общи условия се считат за неразделна част от всеки договор за възлагане на услуга, сключен между „ТЕХНО ФАРМ” ООД и съответния ПОТРЕБИТЕЛ.

3. Сключването на договора става при плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на заявена услуга. С извършване на плащането се приема, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат с настоящите Общи условия и че същите пораждат правно действие за него. Страните могат да договорят специални условия на предоставяне на услугата, различни от тези Общи условия, с допълнително писмено споразумение с изрично посочване, че същите се отклоняват от Общите условия.

4. С цел избягване на всякакви терминологични противоречия или несъответствия, Изпълнителят дава тълкуване на терминологията, свързана с възложените услуги по договора, както следва:
4.1. „УСЛУГАТА” – софтуерно приложение, което чрез Интернет-среда зарежда и изобразява върху компютърен екран или екран на мобилно устройство: ортофотоснимка с основни цветове (RGB) на посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ земеделски територии, както и неин производен продукт, който представлява вегетационен индекс на посочената територия, изчислен на база резултат от заснемане във видимия и невидимия честотен спектър и/или визуализира метеорологични данни, включващи, но не само, текущи, прогнозни и исторически данни за температура на въздуха, температура и влажност на почвата, количество на валежите, скорост на вятъра и съответните им производни данни за пригодност за извършване на агротехнически мероприятия и/или визуализира данни от лабораторни анализи на почвеното съдържание на хранителни вещества и/или други данни, подробно описани в договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.2. Достъпът до УСЛУГАТА се осъществява чрез мобилно приложение или интернет-сайт, поддържан от ДОСТАВЧИКА. За сключването на договор ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име и парола, с които последният осъществява достъп до сайта или прилжението. Потребителското име и паролата за достъп се изпращат на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за погрешно посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за правилното въвеждане и идентифициране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на земеделските територии, за които се заявява информация.
4.3. В срока на договора ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури по едно обновяване на ортофотоснимките за всеки 20 (двадесет) дни след заявяването на тази услуга, до края на срока на договора за периода от първи октомври до тридесети септември на следващата календарна година. Обновяването на метеорологичните данни за една и съща локация се извършва най-много в рамките на 4 часа.
4.4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури ортофотоснимки и/или метеорологични данни за не по-малко от 75 % от площта, за която се сключва договора, в случай на не повече от 20 % облачно покритие за договорените периоди. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не осигури покритие съобразно посоченото в предходното изречение, за което е сключен договора и при 20 % или по малко покритие от облаци в периода за заснемане (01 октомври – 30 септември), ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ пропорционалната стойност за всяка част от договорената площ, която е под минимума и не е доставена.
4.5. Възражението на ПОТРЕБИТЕЛЯ по отношение на неизпълнение на предходната точка следва да бъде представено писмено в срок от два работни дни след осъществяване на достъпа до конкретните изображения, срещу които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възражения.
4.6. В случай, че в срок от 15 (петнадесет) дни след направено възражение ДОСТАВЧИКЪТ осигури снимки, съгласно условията на Общите условия, услугата се смята за изпълнена.
4.7. При наличието на други непредвидени обстоятелства, които препятстват извършването на заснемането на заявените площи – например, но не изчерпателно – техническа повреда на оборудването, извършващо заснемането, природни явления и бедствия, вулканични изригвания, неблагоприятни климатични и други условия и други, които създават пречки за заснемането, които биха могли да доведат до невъзможност за пълно или частично изпълнение на услугите ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже извършването на услугата до установяването на наличие на благоприятни условия.
4.8. УСЛУГАТА може да съдържа връзки към други интернет-сайтове (например реклами), интегрирани продукти на трети лица или да разрешава на такива трети лица да изпращат такива връзки. Връзката към сайт на трето лице не означава, че ДОСТАВЧИКЪТ одобрява съдържанието или е свързан с третото лице. ДОСТАВЧИКЪТ не упражнява контрол върху Интернет-страниците на третите лица. Рискът от достъпа до тези Интернет-страници или съдържание е за ПОТРЕБИТЕЛЯ, който следва винаги да се запознава с общите условия и политиката по защита на личните данни на тези страници преди тяхното ползване. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, произтичащи от използването на съдържание, продукти или услуги, достъпни или осигурени чрез интернет-страница на трето лице.
ДРУГИ УГОВОРКИ

5. ДОСТАВЧИКЪТ не дава гаранция, че осигуряваната УСЛУГА ще отговаря на изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще има достъп до нея без прекъсвания, своевременно или без грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за надеждността на данните, които могат да бъдат придобити при използване на УСЛУГАТА, както и не носи отговорност, че качеството на УСЛУГАТА ще отговаря на очакванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от компютърни вируси и други зловредни програми (spyware, malware, adware и др.), които са попаднали в компютърната система на ПОТРЕБИТЕЛЯ като последица от зареждане на УСЛУГАТА и/или сваляне на съдържание от УСЛУГАТА.

6. Рискът от използването на УСЛУГАТА е за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Нито ДОСТАВЧИКЪТ, нито третите лица, които са участвали във създаването и доставката на УСЛУГАТА са отговорни за каквито и да е преки, косвени или други вреди, които са последица от достъпа или използването на УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за квалификацията и/или обективната/субективната невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се възползва от получените данни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да постигне по-високи добиви, по-ниски разходи, по-качествена продукция и други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи целия риск от провеждания от него начин на отглеждане на земеделски култури. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за повреди и щети върху посевите причинени от действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за потребителското съдържание, което е публикувано, съхранявано, качвано или предавано от ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди и загуби, произтекли от такова съдържание, което съдържа незаконно съдържание, включително но не само: клеветнически твърдения, обиди, неверни или лъжливи твърдения и други.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, при които обективно е невъзможно изпълнение поради наличие на различни предпоставки – природни явления и бедствия, административни забрани, войни, стачки и други. При настъпване на форсмажорни обстоятелства страната, която е възпрепятствана в изпълнението си, е длъжна да уведоми в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на възникването им, другата страна за това. При липса на уведомление в срок, правилата по отношение на отговорността за изпълнение в условията на форсмажорни обстоятелства не следва да бъдат прилагани.
8.2. При наличието на неблагоприятни климатични и други условия по смисъла на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за наличието на такива.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права:
9.1. Да ползва услугата, предоставяна от ДОСТАВЧИКА.
9.2. Да получава права за достъп (потребителско име и парола) за администриране на отпуснатите акаунти.
9.3. Да заменя паролата, предоставена му от ДОСТАВЧИКА.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните задължения:
10.1. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за възникнали технически проблеми и смущения в ползването на услугата.
10.2. Да уведомява ДОСТАВЧИКА за всички обстоятелства по промяна на данните за издаване на фактура и други документи, както и за лицата за контакти, адреса на регистрация и адреса за кореспонденция.
10.3. Да заплаща на ДОСТАВЧИКА в срок дължимите суми, съгласно поръчката и настоящите Общи условия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

11. ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения:
11.1. Да осигурява непрекъснато ползване на услугата, освен в случаите на:
а) извънредни ситуации;
б) технически повреди на устройства, които не са в негово фактическо владение;
в) прекъсване на интернет връзката поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;
г) прекъсване в обслужването на сървъра поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;
д) форсмажорни обстоятелства.
11.2. Да отстранява възможно най-бързо повредите в поддържания от него софтуер и хардуер в рамките на съществуващите технически и производствени възможности.
11.3. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ телефонни номера за връзка, в случай на възникнали повреди, оплаквания или въпроси.
11.4. Да не предоставя на трети лица данните за ползваните акаунти, с изключение на заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лица, ползващи услугата. Настоящата клауза не се отнася до предвидените в настоящите Общи условия случаи, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал съгласие.
11.5. Да разполага с квалифицирани служители за обслужване на ПОТРЕБИТЕЛЯ и поддържане на техническа изправност и качество на предоставяната услуга.

12. ДОСТАВЧИКЪТ има следните права:
12.1. Да извършва прекъсвания на услугата по технически или експлоатационни причини, като в тези случаи е длъжен да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ предварително в рамките на 24 (двадесет и четири) часа преди началото на планираната профилактика на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна поща. Съобщението се счита доставено с постъпването му в посочената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информационна система.
12.2. Да получава плащания за предоставената услуга, съгласно настоящите Общи условия.
12.3. Да прекрати предоставянето на услугата, в случай на забавяне на плащането за повече от десет дни от издаването на фактурата.
12.4. Да съхранява получените данни за срока на абонамента.
12.5. Да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ при промяна на адреса на сайта за достъп до услугата.
12.6. Да променя адреса на интернет сайта, на който се осъществява достъп за ползване на услугата.
12.7. При изпращане на съдържание чрез интернет-сайта на ДОСТАВЧИКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ДОСТАВЧИКА неизключително, постоянно, без възнаграждение, за целия свят, прехвърлимо право да изобразява, изпълнява публично, разпространява, съхранява, предава, излъчва, преработва, създава производни произведения или по друг начин да използва част от съдържанието включително и със средства, които ще бъдат налични в бъдеще.
12.8. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изобразява реклами свързани със съдържанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да използва това съдържание за да рекламира своята дейност, продукти и услуги.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

13. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност към ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато:
13.1. Услугите не се предоставят или се предоставят с нарушени качествени показатели, поради регулярни или инцидентни тестове, извършвани от страна на ДОСТАВЧИКА с оглед оптимизация на услугите, при спазване на Общите условия;
13.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил в срок свое парично задължение спрямо ДОСТАВЧИКА;
13.3. Е налице невъзможност за използване на електричество поради локални проблеми с електрическата мрежа или ресурси извън електрическата мрежа на ДОСТАВЧИКА или е налице нефункциониране на електрическата мрежа, преносната среда или оборудване между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, не по вина на първия.
13.4. Е налице невъзможност за използване на Интернет поради локални проблеми с Интернет мрежата или ресурси извън мрежата на ДОСТАВЧИКА или нефункциониране на Интернет мрежата, преносната среда или оборудване между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, не по вина на първия;
13.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не спази предоставените указания и изисквания от служителите на ДОСТАВЧИКА.

АДРЕСИ И КОНТАКТИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

14. Страните определят посочените в Договора адреси и координати за контакти помежду си в случаите, предвидени в настоящите Общи условия.

15. Всички съобщения и уведомления между страните следва да бъдат извършвани в писмена форма, като условие за действителност. Писмената форма се счита за спазена, когато уведомленията са отправени на посочените от страните адреси чрез препоръчано писмо с обратна разписка, куриерска поща, факс или е-mail съобщение.

16. В случай, че някоя от страните промени гореспоменатите адреси и/или лица за контакти и не уведоми писмено другата страна най-късно до 24 (двадесет и четири) часа след промяната, или при отказ да получи уведомление, или при невъзможност да бъде открита на посочения адрес независимо от причината за това, изпратените на посочен адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на настоящите Общи условия.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17. Договорът влиза в сила от датата на плащане на заявената услуга.

18. Договорът се прекратява:
18.1. С изтичане на срока му;
18.2. По взаимно съгласие на страните.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19. Страните посочват лица и адреси за кореспонденция. В случай, че такива не бъдат указани изрично в основния договор, за такива се считат представителите и адресите на страните, посочени в Търговския или друг регистър.

20. Със сключването на договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има правото да прехвърля своите права по договора на трети лице, в който случай дължи уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

21. Настоящите Общи условия се изготвят от ДОСТАВЧИКА и се прилагат в отношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ при предоставяне на УСЛУГАТА.